Международна дейност

Анкета на ФИТ

за професионалното развитие на преводачите

(март 2014 г.)

1. Имате ли създаден комитет по професионално развитие за писмен и за устен превод. Отговорите са: да, не, въздържал се

2. Избройте институциите във вашата страна/град, които осигуряват програми по писмен и устен превод, включително бакалаври, магистри и докторанти.

- Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Шуменски университет, Великотърновски университет, Югозападен университет.

Университетите работят по програми с акцент върху литературния превод и със специализирани бакалавърски и магистърски програми по писмен и устен превод

3. Какви са правилата за издаване на разрешително (диплома, разрешително, други) или признатите сега норми във вашата страна за практикуване на писмен и устен превод?

- Обикновено се изисква диплома за филологическо образование по чуждия език. В някои случаи държавните институции имат свои допълнителни изисквания.

4. Вашата организация осигурява ли обучение и професионално развитие за писмени и устни преводачи? Отбележете валидното:

- ателиета и семинари;

През 2011 г. СПБ организира съвместно с Фондация „Елизабет Костова” първото ателие по превод на художествена литература за млади преводачи с английски език. Оттогава ателиетата станаха ежегодни.

- самонасочващо онлайн обучение;

- образователни курсова;

- уеб семинари;

- уеб-базирани ресурси и помагала;

- видео-конференции;

- други.

5. Кои са някои от темите, които се отнасят до образователните дейности, които вашата организация предоставя на писмените и устните преводачи?

- Курсове по превод обикновено като част от бакалавърските програми в департаментите по чужди филологии и приложна лингвистика. Курсовете са два в модула: теоретичен по превод и практически курсове с различен хорариум. Водещи преподаватели в курсовете са преводачи – членове на СПБ.

Основни са занимания по превод на художествена литература. По избор на езиковите департаменти има специализирани курсове по превод на документи, по синхронен и консекутивен превод, курсове по редактиране на преводен текст.

- „Преводът като рецепция“ (2011 г.) - Национална научна конференция, организирана от Академичния кръг по сравнително литературознание при СУ, Института за литература при БАН и СПБ

- Кръгла маса „Културно и езиково многообразие“ (2011 г.) под егидата на Европейската комисия за култура.

- Нови форми на работа и квалификация бяха: представянето на последната версия на продукта за създаване на подходяща среда за превод „Ес Ди Ел Традос” (SDL TRADOS) (2011 г.)

- Обучителен курс за заклети и синхронни преводачи „Преводът в бежанския контекст“ (2012 г.), проведен от специалисти на Върховния комисариат на бежанците към ООН в България

- Обсъждане на национален по проект „Гражданско наблюдение в полицията” по покана на Институт „Отворено общество” (2011 г.)

- Обсъждане на „Преводът при задържането, досъдебното и съдебното производство“ – среща с международно участие на фондация „Отворено общество“ (2012 г.)

- Ателиета по превод с Фондация „Елизабет Костова” за повишаване квалификацията на млади преводачи с английски език: първите две (2011 и 2012 г.), посветени на превода от английски на български език; третото (2013 г.) – на превода от роден (български) на чужд (английски) език.

- „Работилница по превод”(2012 г.) двудневен работен семинар със студенти слависти в Югозападния университет.

6. Организацията ви публикувала ли е водещите насоки за професионалното образование и развитие за писмените и устните преводачи?

- СПБ има 6 секции, определени според вида превод, с който се занимават членовете на СПБ; всяка секция има свои изисквания за прием на нови членове, които са публикувани на сайта на организацията

7. Какви модели ползва вашата организация за установяване на целите и задачите за постигане на професионално усъвършенстване за писмените и устните преводачи?

Моля, опишете трите приоритетни начина за усъвършенстване, свързани с образованието и професионалното развитие на писмените и устните преводачи.

- Обучението по превод в университетите е интерактивно, като справи сравнителен текстов анализ на преводите на студентите

- Конкурси по превод между учениците в гимназията за стимулиране на интереса им към превода

- Годишни награди за превод, присъждани от СПБ в три категории на Международния ден на преводача – 30 септември

8. Какъв вид образование и образователни дейности би искала да въведе вашата организация, за да допринесе за професионалното развитие и напредък на писмените и устните преводачи?

-Обмислят се и други форми за професионално развитие на преводачите от всички видове превод

9. Кои са областите и езиковите комбинации, за които има най-голямо търсене във вашата страна, на пазара за писмените и устните преводачи?

Български>английски/ английски>български

изброяване на други комбинации…

- английски-български / български-английски

- немски-български / български-немски

- испански-български / български-испански

- френски-български / български-френски

- италиански-български / български-италиански

- руски-български / български-руски

- турски-български / български-турски

Нямаме статистика за посочените по-долу области:

- Технически

- Научен

- Медицински

- Юридически

- Бизнес

- Други, уточнете.