Типов договор за отстъпване на авторски права върху превод

ТИПОВ ДОГОВОР

ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ПРЕВОД

 

 

Днес, .......................... (ден/месец/година), в град ......................................

между

Издателство .................................., с адрес на управление: гр...............................................................................................................................,

ЕИК: ............................, представявано от .................................................................................................., наричано по-долу ИЗДАТЕЛ, от една страна, 

и

.................................................................................... (име/презиме/фамилия), ЕГН ............................, ЛК номер ............................,, издадена на .......................

от ............................, с адрес: ................................................................................, телефон:......................................., наричан/а по-долу ПРЕВОДАЧ,

от друга страна,

 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 3, АЛ. 2, Т. 1 И ДРУГО ПРИЛОЖИМО ПРАВО ПО ЗАПСП, КАТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет на настоящия договор е извършването на превод на български език на произведение и отстъпването на правата за неговото възпроизвеждане и разпространение под формата на печатно издание при условията и сроковете, уговорени по-долу.

Член 2. Преводното произведение, предмет на този договор, е със следните характеристики:

2.1. Работно заглавие на преводното произведение:....................................................;

2.2. Заглавие и автор на оригиналното произведение: .................................................;

2.3. Език, от който се извършва преводът: ...........................................................;

2.4. Приблизителен обем на произведението: ........... стандартни страници (по 1800 знака с интервалите);

2.5. Тираж на произведението: .............................................. броя.

Член 3. ПРЕВОДАЧЪТ отстъпва на ИЗДАТЕЛЯ изключителното право да възпроизведе и разпространи като печатно произведение на хартиен носител текста на преведеното произведение, описано в чл. 2, при условията и в сроковете на този договор, включително за целите на рекламата на изданието на произведението на български език, в обема, предвиден в договора с правоносителя на оригиналния текст, но не повече от 5 % от целия текст.

 

ІІ. СРОК ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВАТА

Член 4. Правата по настоящия договор се отстъпват за срок от 5 (пет) години съгласно действащото законодателство, считано от предаването на превода, предмет на този договор.

 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕВОДАЧА

Член 5. ПРЕВОДАЧЪТ се задължава да предостави на ИЗДАТЕЛЯ текста на преведеното от него произведение, посочено в чл. 2, в окончателно завършен вид, в електронен вариант, в срок до ................................... (ден/месец/година).                         

Член 6. ПРЕВОДАЧЪТ се задължава да направи точен превод, без съкращения, допълнения и промени на превежданото произведение, като запази стилистичните особености на оригинала.

Член 7. ПРЕВОДАЧЪТ се задължава да прегледа поправките на редактора и да въведе в превода онези от тях, с които е съгласен. Преводачът се задължава също така да прегледа коректурите на превода си.

 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗДАТЕЛЯ

Член 8. ИЗДАТЕЛЯТ се задължава да извърши от свое име и за своя сметка цялостната дейност, свързана с редактирането, коригирането, предпечатната подготовка, художественото оформление, отпечатването и разпространението на отпечатаните екземпляри от произведението.

Член 9. ИЗДАТЕЛЯТ се задължава да издаде произведението в срок до ................................... (ден/месец/година), но не повече от 1 (една) година, считано от деня на предаването на превода.

Член 10. ИЗДАТЕЛЯТ не може да внася изменения в превода без съгласието на ПРЕВОДАЧА.

Член 11. ИЗДАТЕЛЯТ се задължава да зачита неимуществените права на ПРЕВОДАЧА и да посочва името му при посочване на името на автора и по съответния начин навсякъде, където е необходимо.

Член 12. ИЗДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на ПРЕВОДАЧА не по-малко от 5 (пет) безплатни екземпляра от произведението.

Член 13. ИЗДАТЕЛЯТ се задължава да представя пред ПРЕВОДАЧА годишен отчет за продажбите на произведението.

 

  1. ОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕВОДА

Член 14. ИЗДАТЕЛЯТ се задължава в срок от 1 (един) месец, считано от получаването на превода, да уведоми ПРЕВОДАЧА за становището си относно качествата на извършения от него превод.

  1. Ако в посочения срок ИЗДАТЕЛЯТ не уведоми ПРЕВОДАЧА за свои забележки и препоръки, се счита, че преводът е одобрен от него.
  2. В случай че ИЗДАТЕЛЯТ не одобри превода, преводът се връща на ПРЕВОДАЧА за преработка, за която се определя срок. В случай че след извършената преработка ИЗДАТЕЛЯТ не одобри превода, ПРЕВОДАЧЪТ връща полученото авансово възнаграждение по чл. 16.2.

 

VІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Член 15. Срещу изпълнение на задълженията, поети по силата на настоящия договор, както и срещу отстъпените изключителни права за възпроизвеждане и разпространение,  ИЗДАТЕЛЯТ се задължава да заплати на ПРЕВОДАЧА възнаграждение в размер на .................. лева на стандартна страница, което да не е по-малко от препоръчителните минимални възнаграждения за превод на СПБ.

Член 16. Дължимото съгласно чл. 14 възнаграждение ще бъде изплатено както следва:

  1. в срок до 2 (два) месеца след одобряването на предадения превод;
  2. при получено финансиране от субсидия – до 30% при подписване на настоящия договор.

 

VІІ. НЕУСТОЙКИ

Член 17. В случай на забава при изпълнение на задълженията си по настоящия договор ПРЕВОДАЧЪТ дължи на ИЗДАТЕЛЯ мораторна неустойка в размер на 0,1% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20%.

Член 18. В случай на забава при изпълнение на задълженията си по настоящия договор ИЗДАТЕЛЯТ дължи на ПРЕВОДАЧА мораторна неустойка в размер на 0,1% от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20%.

Член 19. В случай на неизпълнение на задълженията си по настоящия договор ПРЕВОДАЧЪТ връща на ИЗДАТЕЛЯ полученото авансово възнаграждение по чл. 16.2.

 

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20. Изправната страна по договора може да търси от неизправната обезщетение за претърпените загуби, както и за пропуснатите ползи, понесени вследствие неизпълнението или незадоволителното изпълнение на настоящия договор.

Член 21. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само с взаимното съгласие на страните, изразено в писмена форма и представляващо неразделна част от договора.

Член 22. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Член 23. Страните се договарят да уреждат всички възникнали въпроси във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор чрез преговори и по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие между тях спорът ще бъде отнесен пред компетентния съд.

Член 24. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и се прекратява с окончателното уреждане на взаимоотношенията, възникнали между страните във връзка с него.

 

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

  

ЗА ИЗДАТЕЛЯ:                                                                                ЗА ПРЕВОДАЧА: