Съюзът на преводачите в България (СПБ) е национална неправителствена професионално-творческа организация.

От октомври 2016 г. председател на СПБ е проф. д-р Иво Панов.

СПБ е учреден на 5 юни 1974 г.

СПБ е регистриран през 2001 г. като сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза и е вписан в Централния регистър на Министерството на правосъдието.

СПБ обединява преводачи професионалисти от всички видове превод и теоретици на превода.

СПБ е структуриран в 4 секции, според жанровете превод.

СПБ илюстрира професионализма на своите членове и чрез дейността на „Бюро преводи”.

СПБ представя чуждестранната литература в нейните разнообрази модерни и класически проявления, както и изкуството и историята на превода в своето уникално за България списание с издателство „Панорама”.

СПБ е член на Международната федерация на преводачите – ФИТ (Fédération Internationale des Traducteurs).

СПБ е член на Европейския съвет на асоциациите на литературните преводачи - ЕСАЛП (CEATL - Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires).

 


 

Покана за ОС на СПБ на 13.04.2019 г.

Уважаеми членове на СПБ,

 Управителният съвет на СПБ, на основание чл.12, ал.1 от Устава на СПБ и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание на Сдружението.

Дата: 13 април (събота) 2019 г.

Начало: 09.00 ч.

Място: Аулата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“

Дневен ред:

 1. Встъпителни думи на председателя.
 2. 2. Отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза за периода  януари 2018 г. – януари/април 2019 г., както и за тригодишния период на мандата 2016–2019 г. Докладва председателят проф. Иво Панов.
 3. 3. Финансов отчет за периода 2016–2019 г. Докладва счетоводителят на СПБ г-жа Елизабет Велева.
 4. 4. Отчет на Контролния съвет. Докладва г-жа Ивета Милева.
 5. Информация за дейността на Комисията по професионална етика. Докладва г-жа Анна Златкова.
 6. Информация за дейността на „Панорама“. Докладва главният редактор г-н Валентин Дишев.
 7. 7. Дискусия по отчетите на председателя, на счетоводителя и на Контролния съвет.
 8. 8. Приемане на отчетите на УС,на счетоводителя и на Контролния съвет.
 9. 9. Проектобюджет на Съюза и на неговите звена за 2019 г.:

- СПБ – докладва доц. Невена Панова-Димитрова

- „Панорама“ – докладва г-жа Тодорка Минева

- Бюро „Преводи“ – докладва г-жа Веселина Райжекова

 1. 10. Дискусия и предложения
 2. 11. Приемане на проектобюджета на Съюза и на неговите звена.
 3. 12. Избор на председател, на заместник-председатели и на членове на Управителния съвет. Избор на председател и на членове на Контролния съвет. Избор на председател и на членове на Комисията по професионална етика.
 4. 13. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава на СПБ, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

За по-голяма експедитивност при провеждането на Общото събрание материалите ще бъдат разпратени по електронен път седмица по-рано.

Молим членовете да се запознаят предваритерно с отчетите на УС на СПБ, на счетоводителя на СПБ и на председателя на КС! Поради ограниченото време, многото точки в дневния ред и престоящия избор на ново ръководство, отчетът на УС няма да бъде четен на Общото събрание.

Управителен съвет на СПБ

13 март 2019