Актуализиран устав на СПБ

УСТАВ НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

(СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Съюзът на преводачите в България /СПБ/ е национална, доброволна, неправителствена, професионално-творческа организация, в която могат да членуват всички преводачи и специалисти в областта на превода, които отговарят на изискванията, установени в раздел V на този Устав.

/2/ Съюзът на преводачите в България със седалище в град София е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, учредено за неопределен срок. Съюзът и неговите звена извършват своята дейност съобразно Конституцията на Република България, останалите закони на страната и този Устав.

/3/ В дейността си Съюзът на преводачите в България се ръководи от принципите на демокрацията, обществения интерес, творческата свобода и професионалните интереси на преводачите, при спазване на професионалната етика, взаимопомощ и солидарност.

Чл. 2. Съюзът на преводачите представлява своите членове и защитава техните професионални, авторски и творчески права пред държавни и общински органи, обществени и стопански организации и сдружения, други юридически и физически лица в страната и в чужбина, като работи и за издигане на престижа на преводача.

Чл. 3. Съюзът на преводачите в България е независим от политически партии и организации. Членовете на Съюза не могат да създават в него политически структури.

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Чл. 4. Съюзът на преводачите в България има за предмет общественополезната дейност в следните направления:

развитие и утвърждаване на духовните ценности чрез обогатяване на националната култура с най-значимите постижения на световната цивилизация, както и представяне на българската култура в чужбина;

 1. съдействие за пренасяне у нас на чуждия опит и свободния обмен в областта на науката и техниката, общественото устройство, здравеопазването, образованието, комуникациите и други, съобразно потребностите в страната;
 2. подпомагане на развитието на международното сътрудничество на страната във външнополитическата, обществената, икономическата и културната сфера;
 3. обединяване на усилията на членовете на Съюза на преводачите в България за повишаване на взискателността към качеството на превода и издигане авторитета на българския преводач у нас и в чужбина;
 4. защита и подобряване на професионалното, творческото и социалното положение на преводачите, усъвършенстване на правното регламентиране и защита на преводаческата професия.

Чл. 5. За осъществяване на своите цели Съюзът на преводачите в България :

 1. с дейността си допринася за издигане на качеството и културата на превода, за опазване на чистотата на българския език и неговото обогатяване чрез превода
 2. допринася за създаване на обществен климат на взискателност към превода и уважение към преводача;
 3. подпомага професионалното усъвършенстване и повишаване на квалификацията на преводачите чрез курсове, консултации, обмяна на опит и други;
 4. поощрява издигането на равнището на превода, развитието на теорията, историята и критиката на превода и лексикографията чрез конкурси, награди и други отличия;
 5. полага грижи за привличане на млади преводачи и за повишаване на квалификацията им;
 6. поддържа връзки и развива съвместна дейност с други творчески организации и културни институции в страната;
 7. поддържа връзки със сродни организации за съвместна дейност и професионална защита;
 8. укрепва и разширява сътрудничеството на българските преводачи и СПБ с преводачи и техните организации от други страни, членува в международни организации на преводачите и участва със свои представители в техни прояви;
 9. организира конференции, симпозиуми и други по проблемите на превода и свързани с превода въпроси;
 10. оказва обществена защита на професионалните интереси и авторските права на своите членове, включително при спорове във връзка с преводаческата им дейност като служители и на свободна практика;
 11. подготвя проекти за нормативни актове, регламентиращи условията на труд на различните видове преводаческа дейност, и ги предлага за утвърждаване от компетентните органи.

ІІІ. УСТРОЙСТВО

Чл. 6. В Съюза на преводачите в България съществуват самоуправляващи се звена – секции, дружества по месторабота или по местоживеене, обединения, клубове и други.

Чл. 7. /1/ Основни звена в СПБ са секциите по видове превод:

 • Художествена литература и хуманитаристика;
 • Научна и техническа литература и заклети преводачи;
 • Синхронен и консекутивен превод;
 • Теория, история и критика на превода.

/2/ Всяка секция се състои най-малко от 15 членове. Всеки член се числи организационно към една от секциите и може да взима участие в работата на други секции със съвещателен глас.

/3/ Всяка секция се ръководи от председател, който се избира измежду нейните членове и ги представлява в УС.

/4/ Секцията осъществява дейността си въз основа на приети от общото й събрание правилници, наредби и други актове, съобразени с този Устав.

/5/ Секциите имат право да проявяват инициатива за набиране на средства в съответствие със законовите разпоредби, включително извън стопанските дейности на СПБ, които разходват по решение на общото си събрание за осъществяване на своите задачи и отчитат пред Управителния съвет на СПБ.

Чл. 8. /1/ Колективни членове на СПБ могат да бъдат дружества на преводачите, организирани на териториален принцип или към органи, организации и други юридически лица. В дружествата могат да членуват и преводачи, които не са членове на СПБ.

/2/ Дружествата развиват своята дейност съгласно утвърден от УС на СПБ примерен статут, който съответства на принципите на този Устав.

Чл. 9. Обединенията, клубовете и другите допълнителни звена в СПБ провеждат дейността си въз основа на приет от членовете им и утвърден от УС на СПБ правилник.

ІV. ОРГАНИ НА СПБ

Чл. 10. /1/ Органите за ръководство, управление и контрол на СПБ са:

 1. Общо събрание на членовете;
 2. Управителен съвет;
 3. Председател;
 4. Контролен съвет;
 5. Комисия по професионална етика.

/2/ Всички органи за управление и контрол се избират за срок от три години чрез тайно и пряко гласуване. Не са допустими повече от два поредни мандата за едно лице на една длъжност, с изключение на съюзния секретар.

След три поредни мандата, изпълнени от едно лице в различните органи за управление и контрол на СПБ, нов избор е недопустим преди да се изтекли три години от последния му изборен мандат, с изключение на съюзния секретар.

/3/ На длъжностите председател на СПБ, заместник-председател на СПБ, председател на Контролния съвет на СПБ, председател на Комисията по професионална етика се избират лица с най-малко 3-годишно членство в СПБ.

За съюзен секретар, членове на Управителния съвет и останалите управителни органи, както и на Контролния съвет на СПБ и на Комисията по професионална етика се избират лица с най-малко 3-годишно членство в СПБ.

За членове на Управителния съвет и останалите управителни органи, както и на Контролния съвет и Комисията по професионална етика на СПБ не могат да бъдат избирани членове на съответните органи на сродни организации.

В едномесечен срок от конституирането си органите на управление на СПБ и звената му изготвят подробен правилник за дейността си.

/4/ Органите за управление и контрол на СПБ осъществяват дейността си въз основа на правилници, приети от УС.

/5/ При системно нарушаване на Устава и правилниците за работа на органите за управление и контрол на СПБ от страна на техен член, всеки член на Съюза може да направи мотивирано предложение до Общото събрание за сваляне на доверието от него, преждевременно прекратяване на мандата му и нов избор за съответния пост.

Чл. 11. /1/ Общото събрание е върховен орган на СПБ. То се състои от всички членове на СПБ, по един представител-делегат на колективните членове на СПБ и по един законен представител на членовете – юридически лица.

/2/ Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва Устава на СПБ;
 2. приема основните насоки и програма за дейността на СПБ;
 3. взима решение за преобразуване или прекратяване на СПБ или сливането му с друго сдружение;
 4. приема правила за дейността на Управителния съвет и други вътрешни актове;
 5. избира и освобождава председателя на СПБ, който е и председател на Управителния съвет на СПБ, заместник-председателя на СПБ, съюзния секретар, председателя на Контролния съвет на СПБ и председателя на Комисията по професионална етика;
 6. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, на Контролния съвет и на Комисията по професионална етика;
 7. приема бюджета и финансовите отчети на СПБ и звената му;
 8. приема отчет за дейността на СПБ и звената му, както и на Управителния съвет и на Контролния съвет;
 9. определя размера на встъпителния и годишния членски внос;
 10. взима решение за участие в други организации;
 11. отменя решения на другите органи на СПБ, които противоречат на закона или на вътрешни актове на СПБ;
 12. обсъжда и взима решения относно стопанската дейност на СПБ, свързана с основната му дейност;
 13. взима решения за придобиване на недвижими имоти и за разпореждане с недвижимата собственост на СПБ;
 14. взима решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от законите или от този Устав.
 15. Взима решения, произтичащи от становищата на Контролния съвет и Комисията по професионална етика. Предложенията се изготвят и внасят от Контролния съвет и от Комисията по професионална етика съвместно с Управителния съвет.

/3/ Правата по ал. 2, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11 и 13 не могат да се възлагат на други органи на СПБ.

/4/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на СПБ. Те подлежат на съдебен контрол за законосъобразност и съответствие с Устава.

/5/ Решенията на органите на СПБ, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание на СПБ по искане на заинтересуваните членове на СПБ или на негов орган, отправено в 1-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

/6/ Споровете по ал. 4, изр. второ, могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на СПБ в 1-месечен срок от узнаването им, но не по-късно от 1 година от датата на взимане на решението.

Чл. 12. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/10 от членовете му. Ако в последния случай Управителният съвет в  2-седмичен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по местоседалището на СПБ по писмено искане на заинтересуваните членове или на натоварено от тях лице.

/2/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на събранието и по чия инициатива то се свиква.

/3/ Поканата за Общото събрание се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СПБ, най-малко 1 месец преди насрочения ден и се изпраща на членовете по електронна поща, а който няма такава – по обикновена поща.

Чл. 13./1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с 1 час на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

/2/ Допуска се по изключение, когато обстоятелствата налагат, Общото събрание да се проведе на две сесии, като и за втората се оповестяват по подходящ начин дневният ред, мястото, денят и часът. 

Чл. 14. /1/ Всеки член или делегат на Общото събрание има право на един глас.

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, посочени в чл. 28, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

/3/ Член на СПБ може да представлява допълнително не повече от един член пред Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

/4/ Общото събрание се ръководи от председател, избран измежду присъстващите с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите. За събранието се води протокол, който се подписва от протоколиста и председателстващия събранието.

Чл. 15. /1/ Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

/2/ Решенията по чл. 11, ал. 2, т. 1 и 3 се взимат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се взимат решения.

Чл. 16. /1/ Управителният съвет на СПБ се състои от 7 членове: председател, заместник-председател, съюзен секретар и 4 председатели на секции. При отпадане по каквато и да било причина на член на Управителния съвет, избран от Общото събрание, неговото място се заема от следващия по брой на гласовете кандидат, включен в изборната листа.

/2/ Дейността на УС се ръководи от председателя на Съюза, а в негово отсъствие от определен от УС негов член.

Чл. 17. Управителният съвет на СПБ:

 1. определя обема на представителната власт на отделни свои членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на ОС, следи за постигане на целите и изпълнение на задачите на СПБ и за спазване на Устава;
 3. избира измежду членовете на СПБ председателите на постоянните комисии при СПБ;;
 4. утвърждава комисии, съвети, редакции и други органи и приема правила за работата им;
 5. утвърждава и публикува ежегодно препоръчителни минимални възнаграждения за преводаческия труд.
 6. разпорежда се с имуществото на Съюза при спазване на изискванията на решенията на Общото събрание и Устава на СПБ;
 7. подготвя и внася в ОС проект за план и бюджет на СПБ и звената му;
 8. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на СПБ и звената му, както и за своята дейност;
 9. определя реда и организира изпълнението на задачите, провеждането на общественополезната и професионално-творческата дейност и постигането на целите на СПБ в съответствие с решенията на ОС и този Устав, като носи отговорност за това;
 10. свиква Общото събрание на СПБ;
 11. утвърждава изискванията за творческата дейност на кандидатите за членове на СПБ;
 12. извършва проверка по процедурата за приемане на нови членове;
 13. взима решения за приемане на колективни членове, членове – юридически лица, дава препоръки до ОС на СПБ за приемане на почетни членове на СПБ;
 14. взима решение за приемане на благодетелни членове на СПБ;
 15. утвърждава приетите в секциите кандидатури за съюзни и други награди и прави предложения за удостояване на членове на СПБ и други заслужили лица с държавни и други отличия;
 16. взима решения за изключване на членове на СПБ по предложение на съответната секция или след съгласуване с нея;
 17. утвърждава бюджетите на съюзните звена;
 18. утвърждава щатната структура и щатното разписание на Съюза и неговите звена;
 19. осъществява и координира международната дейност на Съюза и звената му;
 20. утвърждава всички договори и споразумения на Съюза и звената му за сътрудничество с органи, организации, сдружения и други в страната и в чужбина и контролира тяхното изпълнение;
 21. ръководи и контролира дейността на Творческия фонд при СПБ;
 22. избира и освобождава от длъжност ръководителите на издателската и друга стопанска дейност и членовете на редакционните колегии, определя сроковете за периодично отчитане на дейността на звената за стопанска дейност пред УС и взима становище по отчетите;
 23. въз основа на решение на ОС на СПБ взима решения за провеждане на стопанска дейност на Съюза и звената му, свързана с основната дейност на СПБ, и относно разпределението на приходите от нея за постигане на целите и изпълнение на задачите на СПБ;
 24. взима решения за придобиване на движимо имущество и за разпореждане с движимото имущество на СПБ;
 25. определя адреса на Съюза;
 26. взима решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

Чл. 18. /1/ Веднъж годишно и при необходимост УС на СПБ осигурява извършването на счетоводно-икономическа проверка на Съюза и съответните негови звена.

/2/ УС на СПБ обсъжда и приема годишен доклад относно:

 1. съществените дейности на СПБ, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и задачите на СПБ и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства;
 3. финансовия резултат от дейността на СПБ и звената му.

/3/ Докладът е публичен и се предоставя на разположение на заинтересуваните в служебно помещение на СПБ, за което се поставя съобщение на мястото за обяви на Съюза. 

Чл. 19.  СПБ представя финансовия отчет на организацията в законовия срок в Търговския регистър.

Чл. 20. /1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя най-малко един път месечно, както и при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако в последния случай председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

/2/ УС може да взима решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове. За присъстващ се смята и член на УС, с когото има двустранна телефонна или друга връзка, която гарантира установяването на самоличността му и позволява участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на такъв член на УС се удостоверява в протокола на заседанието от председателстващия заседанието.

/3/ Решенията на УС се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията относно извършването на ликвидация при прекратяване на дейността на Съюза, както и по чл. 17, т. 8 и 11 от Устава – с мнозинство от всички членове на УС.

/4/ УС може да взима решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС. Допуска се вземането на решение и чрез обсъждане и гласуване по електронната поща и/или чрез онлайн връзка. Взетите решения се съхраняват на хартиен носител.

/5/ Решенията на УС се протоколират, като в тях се вписват кратко мотивирани евентуалните особени мнения.

Чл. 21. Управителният съвет утвърждава, въз основа на предложения на секциите, състава на постоянните комисии по:

 1. Творчески въпроси и професионална квалификация;
 2. Професионална защита;
 3. Наследство;
 4. Социална дейност;
 5. Бюджет и финанси.

Чл. 22. /1/ Председателят на СПБ:

 1. организира изпълнението на решенията, приети от колективните органи на Съюза;
 2. представлява Съюза в отношенията му с държавни и общински органи, творчески и други организации и сдружения, други юридически лица, физически лица в страната и в чужбина;
 3. ръководи заседанията на УС;
 4. разпорежда се със средствата на Съюза в изпълнение на решенията на ОС и УС;
 5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с щатните служители на Съюза и неговите звена след решение на Управителния съвет.
 6. Отговаря за финансовата дейност на Съюза и неговите звена.(ново)

/2/ По време на мандата си председателят на СПБ не може да бъде член на централни ръководни органи на политически организации, да участва от името на Съюза в публични изяви на политически организации, да подписва обръщения, петиции и др. документи, инициирани от политически организации, както и да дава демонстративен израз на религиозната си принадлежност.

/3/ Когато председателят на Съюза е възпрепятстван да изпълнява задълженията си, той се замества от друг член на УС, упълномощен от УС.

Чл. 23Правомощия на заместник-председателя:

/1/ Зам.-председателят 

 1. Отговаря за поддържането и разширяването на международните контакти на СПБ.
 2. Следи за редовната кореспонденция със сродни организации в чужбина.

3. Отговаря за комуникационната стратегия на СПБ, за поддържането на активни контакти с българските масмедии с цел популяризирането на дейността на СПБ и налагането на неговото присъствие в обществените взаимоотношения.

4. Отговаря за осъществяването на активна рекламна кампания в интернет пространството и в средствата на масово осведомяване.

Чл. 24. Съюзният секретар:

 1. Ръководи цялостната административна дейност на Съюза.
 2. Организира и контролира дейността на звената на СПБ (без основните и функционалните) и изпълнява задачите, възложени му от УС или от председателя на СПБ.
 3. Отговаря за поддържането на документацията на СПБ, за връзките със секциите и координацията на дейността им, за вътрешната информация, за интернет страницата на Съюза, за материалното осигуряване на работния процес, за ангажиране на помещения за мероприятия на СПБ и др.

Чл. 25. В СПБ се водят книги за протоколите от заседанията на колективните му органи, които съдържат номер и дата, както и надлежните входящи и изходящи дневници, съответно номерирани и заверени от председателя.

Чл. 26. /1/ Контролният съвет се състои от председател и 2 членове.

/2/ Контролният съвет следи за:

 1. спазване на законността, на Устава на Съюза и на издадените въз основа на него правилници, наредби и други;
 2. изпълнението на решенията на ОС и на УС на СПБ;
 3. редовното постъпване и заприходяване в Съюза и в Творческия фонд на предвидените и други законосъобразни приходи, както и за целесъобразното и законосъобразното им изразходване и щатната дисциплина. Контролният съвет извършва проверка и анализ на годишния баланс на Съюза и Творческия фонд, които му се представят своевременно;
 4. спазването на реда за разглеждане и решаване на постъпилите в Съюза предложения, жалби и молби.

/3/ Контролният съвет е длъжен да приема и разглежда писмените молби от всеки член на СПБ по повод допуснати нарушения и нередности в дейността на Съюза и да им отговаря в законния срок.

/4/ При сложни и спорни въпроси, по които Контролният съвет е затруднен да вземе становище, той може да привлича специалисти като консултанти.

/5/ При установени нарушения и нередности Контролният съвет уведомява съответните ръководни органи на Съюза, взима тяхното становище и прави предложения за отстраняване на допуснатите нередности. При необходимост предложенията се разглеждат на съвместно заседание на УС и Контролния съвет.

/6/ Указанията на Контролния съвет в рамките на предоставените му правомощия са задължителни за съответните органи на Съюза и Творческия фонд, когато са законосъобразни и в съответствие с настоящия Устав.

/7/ Председателят или упълномощен от него член на Контролния съвет участва по право в заседанията на УС със съвещателен глас.

/8/ Контролният съвет се отчита пред Общото събрание на СПБ.

 Чл. 27. /1/ Комисията по професионална етика е орган за осъществяване на контрол по спазването на нормите на професионалната етика и поведение

/2/ Комисията по професионална етика се състои от председател и двама членове.

/3/ Комисията по професионална етика:

   1. Следи за спазването на Етичния кодекс на СПБ. 

   2. Тълкува норми и правила във връзка с прилагането на Етичния кодекс на СПБ.

   3. Произнася се по етични въпроси, свързани с упражняването на преводаческата професия. 

   4. Разглежда и решава въпроси, свързани с нарушаване на приетите норми на професионално поведение.

   5. Установява извършени нарушения на Етичния кодекс и приетите етични норми на професионално поведение и прави предложения до съответните съюзни органи за налагане на наказания, предвидени в Устава на СПБ. 

   6. Разглежда сигнали на трети заинтересувани лица за нарушения, свързани със спазването на нормите на професионално поведение и упражняването на преводаческата професия. 

   7. Изпълнява и други функции, възложени ѝ от Общото събрание, при спазване на Устава и Етичния кодекс на СПБ.

/4/ КПЕ може да се самосезира във връзка с осъществяване на правомощията си.

/5/ В рамките на своите задължения и правомощия, както и при вземане на решения КПЕ е независима.

/6/ Председателят или упълномощен от него член на КПЕ участва по право в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

/7/ При изпълнение на своите задължения членовете на КПЕ се ръководят от принципите на безпристрастност, обективност и независимост.

V ЧЛЕНСТВО

Член 28. /1/ За членове на СПБ се приемат дееспособни физически лица – преводачи и специалисти в областта на превода, които спазват професионалната етика и приемат този Устав.

/2/ Юридически лица със задачи, сходни с тези на Съюза, могат да членуват в СПБ по решение на колективния им управителен орган.

Чл. 29. /1/ Кандидатите за членове на СПБ – преводачи и специалисти в областта на превода, подават писмено заявление до СПБ чрез председателя на съответната секция. Заявлението се придружава от кратка автобиография, списък на преводите и публикациите на кандидат-члена в съответствие с утвърдените от УС изисквания /чл. 17, т. 13/ и препоръка от съюзен член с членски стаж над 3 години. Председателят на секцията внася заявлението в секционна комисия по приемането на нови членове, която възлага изготвянето на рецензия на преводи на кандидата. Секцията взима решение за приемане на нови членове с обикновено мнозинство от състава си.

/2/ Управителният съвет се произнася по спазване на процедурата за приемане на нови членове в секциите с решение, взето с обикновено мнозинство от присъстващите.

/3/ Кандидатът за колективен член на СПБ подава заявление до СПБ, придружено от решение на управителния му орган, с копие от учредителния акт.

/4/ Кандидатът за член на СПБ – юридическо лице подава заявление до СПБ, придружено от решение на управителния му орган с копие от учредителния акт и съдебната му и/или друга регистрация.

/5/ Заявленията за членство в СПБ по ал. 3 и 4 се внасят от председателя на СПБ в Управителния съвет на СПБ, който взима решение с обикновено мнозинство от присъстващите.

/6/ Решението за отхвърляне на кандидатури по ал. 1 може да бъде обжалвано пред Управителния съвет, а по ал. 3 и 4 – пред Общото събрание на СПБ, които го отменят, видоизменят или  потвърждават с обикновено мнозинство от присъстващите.

/7/ Управителният съвет утвърждава правилник за приемане на нови членове по предложение на секциите на СПБ.

Чл. 30. /1/ По препоръка на УС Общото събрание може да провъзгласи за почетни членове на СПБ български или чужди граждани с особени заслуги към преводното дело.

/2/ В Съюза на преводачите в България могат да бъдат приемани по решение на УС на СПБ като благодетелни членове физически и юридически лица, които подпомагат преводаческата дейност и преводното дело в страната или дейността на СПБ.

Чл. 31. Членството в СПБ се прекратява:

 1. по молба до СПБ за освобождаване от членство;
 2. при неплащане на членския внос след определения в Устава срок;
 3. при смърт;
 4. в случай на чл. 33, ал. 3 от този Устав – при изключване.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 32. Всеки член на СПБ има право:

 1. да участва в общите и други събрания на Съюза и неговите звена, да избира ръководни и контролни органи и да бъде избиран в тях;
 2. да бъде информиран за дейността на Съюза и звената му; да има достъп до всички съюзни документи;
 3. да внася предложения за мерки за осъществяване на целите и задачите на СПБ, по които се произнасят съответните органи;
 4. да получава съдействие и подкрепа от Съюза по въпросите на превода и хоноруването, при спорове с друг преводач, редактор, издателство, редакция, организация или учреждение, ако съответната комисия прецени, че искането му е основателно;
 5. да използва всички средства и възможности, предоставяни от Съюза, за повишаване на квалификацията си;
 6. да ползва всички видове материални и социално-битови придобивки, предоставяни на съюзните членове;
 7. да получава съюзни награди и да бъде предлаган за удостояване с държавни и други отличия;
 8. да участва от името на СПБ в национални и международни прояви по решение на УС;
 9. да участва във всички заседания, на които се разглеждат негови действия.

Чл. 33. Всеки член на СПБ е задължен:

 1. да спазва Устава на Съюза и правилниците на съответното звено, към което се числи, да посещава редовно събранията, да плаща членския си внос най-късно до 31 март на съответната календарна година;
 2. 2. да спазва професионалната етика, включително да не допуска нелоялна конкуренция при упражняване на професията си;
 3. да съдейства за осъществяване на целите и задачите на СПБ;
 4. да изпълнява решенията на Общото събрание на Съюза;
 5. да се съобразява с всички предприемани от Съюза мерки за защита на професионалните интереси, включително и с утвърдените препоръчителни минимални възнаграждения за преводаческия труд.

Чл. 34. Членството в СПБ се удостоверява с членска карта или с друг издаден от СПБ документ.

Чл. 35. /1/ На членовете на СПБ се налагат наказания за неспазване на разпоредби на този Устав, за накърняване на името, интересите и  престижа на СПБ и на преводаческата професия, за неспазване на професионалната етика.

/2/ Наказанията биват: забележка, предупреждение и изключване.

/3/ Наказанията „забележка“ и „предупреждение“ се налагат от ръководството на секциите, а наказанието “изключване” – от Управителния съвет, по предложение на съответната секция или след съгласуване с нея,  при поведение, което прави несъвместимо по-нататъшното членство.

/4/ Наказанията „забележка“ и „предупреждение“ се обжалват пред Общото събрание на секцията, а наказанието “изключване” – пред Общото събрание на СПБ.

/5/ Изключен член може да кандидатства за приемане в СПБ на общо основание след изтичане на 3 години от датата на налагане на наказанието.

Чл. 36. Член на СПБ, който в срок до 31 март на следващата година не е заплатил членския си внос за предходната година без уважителни причини, се смята за отпаднал. Той може да подаде молба за възстановяване на членството си до ръководството на секцията, като издължи членския си внос за времето, през което е бил отпаднал. Ръководството на секцията уведомява УС на СПБ за възстановяването. 

VІІ. СРЕДСТВА НА СПБ И РАЗХОДВАНЕТО ИМ

Чл. 37. Средствата на СПБ се набират от:

 1. членски внос;
 2. спонсорство, дарения, субсидии, завещания и други;
 3. средства от държавни и общински институции, български и чуждестранни организации, фирми, фондации, и други за осъществяване на конкретни прояви;
 4. собствена стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност на СПБ;
 5. лихви и дивиденти;
 6. други източници, разрешени от закона.

Чл. 38. /1/ Приходите от стопанска дейност като преводи от и на чужди езици, чуждоезиково обучение, издателска дейност, предпечатна подготовка, рекламна, маркетингова, експертна  и консултантска дейност, терминологична банка в различни области на науката на български и на чужди езици, размножителни услуги, справочна, библиотечно-справочна дейност и други, се ползват изцяло за постигане на целите и изпълнение на задачите на СПБ, без да се разпределя печалба. 

/2/ Стопанската дейност на СПБ се извършва при условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

/3/ Ръководителите на издателска и друга стопанска дейност, както и членовете на редакционните колегии се избират и освобождават от длъжност от УС на СПБ, който определя и сроковете за периодично отчитане на дейността им пред УС.

Чл. 39. /1/ Имуществото на СПБ, включително новопридобитото е общосъюзна собственост.

/2/ Средствата на СПБ се изразходват за осъществяване на целите и задачите на Съюза и звената му, в рамките на техните утвърдени планове, програми, бюджет и щатно разписание за годината.

/3/ С решение на Общото събрание се определят средствата и източниците за тях за издръжка на съюзната дейност.

/4/ Разходите се извършват от председателя и ръководствата на звената към СПБ, в рамките на техните правомощия и на съответните раздели на утвърдения план и бюджет за годината.

Чл. 40. /1/ Творческият фонд на СПБ е функционално звено за подпомагане на развитието на творческата дейност на членовете на Съюза, за съдействие при решаване на техните професионално-творчески и социални проблеми, за увеличаване на приходите на СПБ.

/2/ Творческият фонд на СПБ извършва дейността си въз основа на правилник, приет от Управителния съвет на СПБ.

Чл. 41. /1/ СПБ може да създава взаимоспомагателни каси и други форми за подпомагане на своите членове.

Чл. 42. Съобразно финансовите си възможности СПБ може да стопанисва и ползва бази за творческа дейност, отдих, лечение и социално обслужване.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. Наименованието на Съюза на преводачите в България се изписва на български език и може да бъде изписано допълнително на трите работни езика на Европейския съюз. Печатът му е с кръгла форма с емблемата на Съюза в средата и с надпис околовръст: “Съюз на преводачите в България”. Емблемата на СПБ представлява стилизирани изображения на две книги и перо в средата.

Чл. 44. Печатен и електронен орган на Съюза на преводачите в България е списание „Панорама“, което СПБ издава при условията на чл. 37 от този Устав; СПБ легитимира творческата си дейност и чрез публикуването на други издания.

Чл. 45. Съюзът на преводачите в България може да бъде колективен член на други организации в страната и на сродни международни организации по решение на Общото събрание.

Чл. 46. Управителният съвет на СПБ приема правилници, наредби и други документи по прилагането на този Устав, включително принципи на професионалната етика на преводача.

Чл. 47. Съюзът на преводачите в България е вписан в Съдебния регистър при Софийския градски съд за юридическите лица с нестопанска цел и Търговския регистър на Агенцията по вписванията за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Този Устав е приет от Втората сесия на ІХ конгрес на Съюза на преводачите в България на 20 октомври 2001 г. Изменен и допълнен от Общото събрание на Съюза на преводачите в България през 2006, 2008, 2010, 2013 г. и с решение на Общото събрание от 17.12.2016 г. и 24.09.2022 г.