Права, защита, документи

Актуализиран устав на СПБ

УСТАВ НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

(СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ)

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Съюзът на преводачите в България /СПБ/ е национална, доброволна, неправителствена, професионално-творческа организация, в която могат да членуват всички преводачи и специалисти в областта на превода, които отговарят на изискванията, установени в раздел V на този Устав.

10.12.2017: Експертно становище на Г. Фъркова относно заимстване на преводи

ДО

Комисията по професионална етика

на Съюза на преводачите в България

 

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНО СТАНОВИЩЕ

от д-р Гергана Иванова Фъркова-Ангелова – вещо лице

(литературен преводач, германист)

 

Относно: заимстване от проф. Владко Мурдаров на чужди преводи на произведения на Артур Шницлер, за което е сезирана Комисията по професионална етика на Съюза на преводачите в България

 

 

 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРЕВОДАЧЕСКИ ТРУД

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПРЕВОДАЧЕСКИ ТРУД

2021 год.

 

Съгласно устава си Съюзът на преводачите в България публикува защитни препоръчителни възнаграждения за  преводачите, свободно упражняващи своята професия, т.е. за собствена сметка и на собствен риск.

Типов договор за отстъпване на авторски права върху превод

ТИПОВ ДОГОВОР

ЗА ОТСТЪПВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ ПРЕВОД

 

 

Днес, .......................... (ден/месец/година), в град ......................................

между

Издателство .................................., с адрес на управление: гр...............................................................................................................................,

Правилник за наградите на СПБ

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ НА СЪЮЗА НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Чл. 1. (1) В съответствие със задачите и целите, които си поставя, Съюзът на преводачите в България (СПБ) учредява следните годишни награди:

Закон за авторското право

ЗАКОН за авторското право и сродните му права

Обн., ДВ, бр. 56 от 29.06.1993 г., в сила от 1.08.1993 г., изм., бр. 63 от 5.08.1994 г., изм. и доп., бр. 10 от 27.01.1998 г., бр. 28 от 4.04.2000 г., в сила от 5.05.2000 г., доп., бр. 107 от 28.12.2000 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 43 от 20.05.2005 г., в сила от 1.09.2005 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 14.10.2005 г., изм. и доп., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.01.2006 г., изм., бр.

Етичен кодекс на СПБ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СПБ

ВЪВЕДЕНИЕ

  1. Етичният кодекс на СПБ се създава за членовете на този съюз и съдържа етични норми за професионално поведение именно за тази общност, а не за цялата преводаческа гилдия.
  2. СПБ представлява, защитава и подкрепя членовете си, а членовете доброволно поемат задължението да са лоялни към Съюза и да подпомагат неговите дейности.
  3. Основният закон на организацията е Уставът на СПБ, който определя целите и задачите на организацията и правата и задълженията на членовете й.